معنی خرانق و مجومرد یزد

معنی خرانق و مجومرد یزد
خرانق به صورت خارا-ران-اک معنی محل سترگ میدهد.
نام مجومرد را در رابطه با شهر کویری مدفون شدهٔ اسفنجرد (گَرده گرد) کنار آن می توان به شکل پهلوی میثو ورت محل گرد و خاک معنی کرد:
स्पन्दते{स्पन्द्} verb spandate[spand] move
jard (garda): dust
mithu: place
vart: dust
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.