معنی سنجار و شنگال

معنی سنجار و شنگال
شهر سنجار زرتشتیان هند به معنی محل قرارداد و انجمن به نظر می رسد:
सङ्गर m. sangara treaty, agreement
सङ्घ m. sangha society
حمدالله مستوفی در نزههالقلوب، ص ۱۰۵ در بارهٔ شنگال کردستان می‌نویسد: “شنگال از دیار ربیعه است و از اقلیم چهارم. دور بارویش سه هزار و دویست گام است از سنگ و گچ کرده‌اند و بر روی کوهی نهاده‌است بر جانب قبله و چنان افتاده‌است که بام‌های هر رسته خانه‌ها زمین کوی یک رستهٔ دیگر است. باغستان فراوان دارد و سماق و زیتون و انجیر و میوه‌های فراوان دارد و حقوق دیوانیش صد و چهل و هفت هزار و پانصد دینار است.”
بر این پایه شنگال صورتی از شن – گر (یعنی جایگاه کوهستانی) است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.