معنی نام روستای بادامیار آذرشهر

معنی نام روستای بادامیار آذرشهر
نظر به قدمگاه باستانی روستای بادامیار (پَتمَ-یار، یاور راه) نام آن می تواند اشاره به معبد مهری کهن آنجا (قدمگاه ایزد یاوری) باشد. غالب قدمگاههای ایران به جای معابد مهری کهن هستند:
pathma: road
yAr:helper
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.