معنی هندوایرانی روستاهای آیدوغمیش و گوندوغدو

معنی هندوایرانی روستاهای آیدوغمیش و گوندوغدو
نامهای جغرافیایی آیدوغمیش (آیدوغدو) و گوندوغدو ایران و ترکیه که به ظاهر به ترکی به معنی زادهٔ ماه و زادهٔ خورشید به نظر می رسند در زبانهای هندوایرانی به معانی محل دوشیدن گوسفندان و محل دوشیدن گاوان می باشند. در عهد سلجوقی منطقه ای در اصفهان آیدوغمیش خوانده میشده است. اکنون نام روستای کوچک و دور افتاده ای است.
ai: subsistence
‌dukh[tu]: milking
mish: ewe
गोणी f. goNi cow
dukhtu: milking
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.