معنی بهستان (بهساند) نام کهن میاندوآب

معنی بهستان (بهساند) نام کهن میاندوآب
نام میاندوآب که حمدالله مستوفی به صورت بهستان و اولیا چلبی به صورت بهساند ثبت کرده همان دوآب شرفنامه است. این نام به صورت بهی در نام محلهٔ مرکزی میاندوآب باقی است و به معنی اوستایی محل منسوب به دو رودخانه است:
bi: two
ह m. ha water
bih: double
सन्धा f. sandhA union, ह m. ha water
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.