اتیمولوژی پالیز

اتیمولوژی پالیز
پالیز را که با باغ و بوستان برابر گرفته اند می توان در سنسکریت به معنی محل دارای میوه گرفت:
फल n. phala fruit
ईश adj. iza owning
این معنی سنسکریتی پارادیس (محل عالی) و این هم معنی سنسکریتی پالیز/پاریز (محل میوه) و این دو یکی نیستند. پارادیس پارسی را به غلط محل درون حصار معنی نموده اند:
पर adj. para exceeding, excellent
देश m. desa country, place
फल n. phala fruit
ईश adj. iza owning
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.