نام خیّام می تواند به معنی اوستایی آن، دارای دانش با شکوه باشد

نام خیّام می تواند به معنی اوستایی آن، دارای دانش با شکوه باشد:
خوَاِئوئی (با شکوه)، مَ (ما، می، دانش):
khvaeui: excellent
म m. ma magic formula, knowledge
مطابق لغت نامهٔ دهخدا: خیام. [ خ َی ْ یا] (اِخ) شهرت و لقب و تخلص ابوالفتح و بقولی ابوحفص غیاث الدین عمربن ابراهیم نیشابوری است و او را خیامی نیز می نامند [متوفی بین ۵۱۵ – ۵۱۷ هَ. ق.]. او حکیم و ریاضی دان و شاعر معروف ایران در قرن پنجم و ششم هَ. ق. است. سبب شهرت او به خیام درست معلوم نیست و احتمال داده اند که پدرش خیمه دوز بوده است. تفصیل زندگی او نیز با روایات افسانه آمیز مخلوط گشته است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.