اتیمولوژی سوگند

اتیمولوژی سوگند
سوگند به معنی قربانی کردن جان عزیزان گفتن به نظر می رسد نه به معنی خوردن محلول گوگرد:
सूय n. sUya sacrifice
कान्त m. kAnta anyone beloved
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.