داستان نواده دختری افراسیاب (مادیای اسکیتی) به شمار رفتن کیخسرو (کیاخسار) از اسطورۀ کوروش (فریدون) و آستیاگ (آژدهاک) گرفته شده است

داستان نواده دختری افراسیاب (مادیای اسکیتی) به شمار رفتن کیخسرو (کیاخسار) از اسطورۀ کوروش (فریدون) و آستیاگ (آژدهاک) گرفته شده است
تنها چیزی در تطابق و وجه اشتراک داستان کوروش و آستیاگ با کیخسرو و افراسیاب وجود دارد انتساب داستان کوروش و آستیاگ به کیخسرو و افراسیاب است که این انتساب بعداً صورت گرفته و در اوستا از این نسبت خانوادگی خبری داده نشده است. نه کوروش سوم (فریدون) نواده آستیاگ دوم (آژدهاک) و نه کیخسرو (کیاخسار) نواده افراسیاب (مادیای اسکیتی) بوده است. ولی گزنفون در کوروشنامه، کوروش دوم (توس نوذری) را نواده دختری آستیاگ اول (فرائورت، سیاوش) معرفی نموده است. این تو در تو شدن نسبت خانوادگی نوذریان (هخامنشیان) با کیانیان اصلی (مادها) باعث انتساب داستان زندگی کوروش دوم و سوم (فریدون) به کیخسرو (کیاخسار) گردیده است.
https://www.iranboom.ir/nam-avaran/koroshe-bozorg/3541-keikhsore-korosh.html

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
اشتراک برای