ریشۀ واژه های کالا و کاروان

ریشۀ واژه های کالا و کاروان

کلمۀ کار در فرهنگ لغات پهلوی بهرام فره وشی از جمله به معنی سود آمده است و بدین معنی هنوز در ترکیه مصطلح است. نظر به تبدیل پذیری حرف “ر” به “ل” در فارسی میانه، واژۀ کالا بر گرفته از آن به معنی “[متاعِ] منسوب به بهره و سود” به نظر می رسد. بر این پایه نام کاروان بدون این تبدیل به معنی دارندۀ کالا است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.