ریشۀ واژه های کالا و کاروان

ریشۀ واژه های کالا و کاروان

کلمۀ کار در فرهنگ لغات پهلوی بهرام فره وشی از جمله به معنی سود آمده است و بدین معنی هنوز در ترکیه مصطلح است. نظر به تبدیل پذیری حرف “ر” به “ل” در فارسی میانه، واژۀ کالا بر گرفته از آن به معنی “[متاعِ] منسوب به بهره و سود” به نظر می رسد. بر این پایه نام کاروان بدون این تبدیل به معنی دارندۀ کالا است.

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
اشتراک برای