ریشۀ اصطلاح فارسی زُل زدن

ریشۀ اصطلاح فارسی زُل زدن
نظر به اینکه حرف ج اوستایی و سنسکریت در فارسی به ز تبدیل شده است. نظیر جَن (زدن)، جات (زادن)، جَنی (زن)، لذا اصطلاح زُل زدن از ریشۀ جوالَ سنسکریت به معنی مشتعل و آتشین نگاه کردن است:
ज्वाल adj. jvAla blazing
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.