واژۀ اَل (آل، مافوق، برتر) اصل هندوارپایی واژۀ آریا به نظر می رسد

واژۀ اَل (آل، مافوق، برتر) اصل هندوارپایی واژۀ آریا به نظر می رسد:
واژه های آرَیه و آله در سنسکریت به معنی excellent به کار رفته اند. پس احتمال دارد خود واژۀ آرَیه در فارسی به صورت آلی به معنی عالی به کار می رفته است با عالی عربی مشتبه و در آن ضمیمه شده است:
aarya: excellent, aala: excellent
*al- (1)
.”Proto-Indo-European root meaning “beyond
https://www.etymonline.com/word/*al-#etymonline_v_52550

در این رابطه گفتنی است جزء اول نام کوه هرا -برزئیتی (بسیار زیاد بلند، البرز) یعنی هرا (بسیار زیاد و رسا) در نام کنونی آن به صورت اَل آمده است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.