ارینی ها(فوری ها)،خواب،مرگ و رؤیا

ارینی ها(فوری ها)

ارینی ها(فوری ها) را ویرجیل در دنیای زیرین جای داده است .شعرای یونانی چنین پنداشته اند که وظیفه اصلی ارینی ها تعقیب گنه کاران در زمین است.آنان سنگدل و بی رحم ولی در عین حال عادل و داد گستر بودن.هراکلیتوس درباره آنها می گوید:”حتی اگر خورشید هم از مسیر یا مدار خویش خارج شود،ارینی ها،مأموران دادگستری،بر او می تازند و او را می گیرند.”معمولا اینان سه نفر بودند به نام های تیسیفون ،مگائیرا و آلکتو.

خواب،مرگ،رؤیا

خواب و برادرش مرگ نیز در دنیای زیرین می زیستند.رؤیاها از همان جا به سراغ آدمیان می آمدند.آنها از دو دروازه می گذشتند،که یکی از شاخ بود و رؤیاهای حقیقی آدمی از آن می گذشت،و دیگری از عاج بود که ویه خوابهای دروغین بود.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.