معنی نام کاکاوند

معنی نام کاکاوند

کاک در عهد باستان در غرب ایران به معنی شمشیر بوده است، لذا کاکاوند می تواند به معنی دارندگان شمشیر باشد. لقب پادشاه کاسی آگوم یعنی کاک رِمه به معنی دارنده شمشیر خونین است. احتمال دارد نام قوم تئوژیه اوستا (قوم شمشیر بند) که در کنار شاخه های رود رنگها (دجله) سکنی داشته اند، مربوط به اینها باشد. نام کهن پارسی کرداک (شمشیر بندان) را می توان ترجمه نام آنها شمرد. ممکن است اینان اعقاب کوتیان باشند که نامشان به صورت کهودَ در سنسکریت به معنی شمشیر است. نام قوم مادی بودی ها را نیز که با کوتیان مطابقت می نمایند می توان به صورت بهیدَ- در سنسکریت شمشیر گرفت. نام قوم فراگیر کاکاوند ها یعنی دِلفان را هم می توان صورتی از دهره-وند (دارندگان شمشیر) دانست.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.