مطابقت اولگن (عالی، ثروتمند) خدای آسمان گوک ترکان با کورداله گن آلانها

 

مطابقت اولگن (عالی، ثروتمند) خدای آسمان گوک ترکان با کورداله گن آلانها

نام کورداله گن آهنگر آسمانی آلانها در معنی خدای آهنگری گرگ سیما، مشابهت تامّی با اولگن خدای آسمان مردم گوک ترک (گرگ آسمانی) دارد؛ چون در اساطیر کهن گوک ترکان، منشأ مردم گوک ترک به گرگ و هنر آهنگری ایشان منتسب است.

در مجموع خدای آسمان ترکان، گوک ترک (گرگ آسمانی) بوده که در نزد آلانها تحت نام کورداله گون باقی مانده است. آلانها (ماساگتها، سئوروماتها) با ترکان همولایتی و همجوار بوده اند. بسیاری از قبایل آلان در آسیای میانی به کسوت ترکان در آمدند. آلانها در آسیا و اروپا از چین تا پرتغال پراکنده شدند. تنها جمعیت کوچک اوستی از ایشان به زبان و ملیت قدیم خود باقی ماندند و روکسولانها (آلانهای درخشان) تبدیل به ملیت اسلاوی کروات شدند.

.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.