وجه اشتراک ایزدان شیحو، آشّور، مردوک و اهورامزدا

وجه اشتراک ایزدان شیحو، آشّور، مردوک و اهورامزدا

نزد کاسیان ایزد شیحو که معادل مردوک بابلی شمرده می شد، به صورت اکدی سیاهو مترادف با آشّور به معنی خندان است. لذا بی جهت نیست سیاره مشتری (سعد اکبر) سمبل مشترک ایزدان مردوک و اهورامزدا (آفرینندۀ سرزمین های شادیبخش) به شمار رفته است:
ṣiāḫu * : [Moral life → Feelings]  to smile , to laugh (D) to amuse

 

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
اشتراک برای