ریشۀ واژۀ انگاشتن

ریشۀ واژۀ انگاشتن:
در فرهنگ لغات سنسکریت  نائینی واژۀ اینگ از جمله به معانی نظر و اندیشه آمده است. لذا انگاشتن می تواند ترکیب اینگه و اشتن (استن) باشد، نظیر ساخته شدن گریستن از گریه. واژۀ انگ در خود پهلوی به صورت هنگ (فهم و دانایی) در واژه هنگار (انگار) به کار رفته است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.