اتیمولوژی قاطر و استر

اتیمولوژی قاطر و استر

قاطر بر گرفته از واژهٔ سغدی غرتر (خر-تر، کرهٔ خر) است. نظیر استر (اسب-تر، کرهٔ اسب).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.