تصور من از بیگ بنگ

تصور من از بیگ بنگ

گمان فلسفی من این است که در آغاز فضای محض تاریک (ماده تاریک) با خاصیت گرانشی وجود داشته است. نیروی گرانشی از هر سوی بی نهایت باعث انفجار نقطهٔ مرکزی فضا گردیده و از آن جایی که مطابق تئوری نسبیت نیروی بی نهایت سبب تراکم بُعد و تبدیل به فوتون می‌گردد. لذا ذرات فوتون از آن نقطهٔ مرکزی با انفجاری عظیم زاده شده اند و از برخورد آنها به همدیگر ذرات بنیادی دیگر پدیدار گردیده اند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.