کلمات عربی و فارسی شوکت و شکوه (هیبت و بزرگی) با هم مرتبط نیستند

کلمات عربی و فارسی شوکت و شکوه (هیبت و بزرگی) با هم مرتبط نیستند

واژهٔ فارسی شکوه (بزرگی و شأن) از مصدر شکوفا شدن (شکفتن) به نظر می رسد. ولی شوکت از شوکه عربی به معنی قدرت است:

شوکت در عربی به معنی قدرت و سلاح گرفته شده است.

شوکه (قاموس قرآن، تبیان)[انفال:۷]. شوک به معنى خار است راغب گوید: به اسلحه و سخنى نیز اطلاق مى‏شود. نیش عقرب را به جهت تشبیه بخار شوک گفته ‏اند. مراد از طائفه ذات الشوکه لشکریان قریش است شوکت در آن به معنى قدرت یا سلاح است خداوند به مسلمانان وعده داد که یکى از دو طائفه (کاروان ابوسفیان، لشکر قریش) نصیبشان خواهد شد. آنها دوست داشتند کاروان که قدرت و سلاح نداشت نصیب آنها باشد. آیه شریفه در بیان همان وعده است. این کلمه در قرآن فقط یک بار آمده است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.