ریشهٔ واژه های عامیانهٔ “یَلّلی تَلّلی” (بیکاری و تنبلی)

ریشهٔ واژه های عامیانهٔ “یَلّلی تَلّلی” (بیکاری و تنبلی)

به نظر می رسد این واژه ها از کلمات عربی العَلّه (بی خیر و منفعت) و تَعلّل (درنگ کردن) ساخته شده اند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.