اتیمولوژی تَنبَل و تَنبُل

اتیمولوژی تَنبَل و تَنبُل

تَنبَل بر گرفته از واژه های اوستایی تَنو (تن) و بَر (نگهداری کردن و پروراندن) است.
ولی تَنبُل (مکر و افسون) ترکیبی از تَن (تنیدن) و بُل (بئیری اوستایی، افزونی و فراوانی) یعنی در مجموع بسیار تله تنیدن به نظر می رسد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.