ریشهٔ اوستایی واژه های آیشه (جاسوس) و هیز

ریشهٔ اوستایی واژه های آیشه (جاسوس) و هیز

واژه های اوستائی ایش (جستجو و کاوش) و هیشَس که به معنی کسی که نگاه می کند و یا بررسی می کند، آمده است؛ به وضوح می توانند مآخذ واژه های فارسی آیشه (آیشتنه، جاسوس) و هیز باشند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.