اتیمولوژی واژۀ دروغ (دروج)

اتیمولوژی واژۀ دروغ (دروج)

وازۀ دروغ (دروج) مرکب از واژه های اوستایی دَرِو (کج، نا راست) و اوغ (اوج، وَچ، وَج، واج) یا اوخت (گفتار) به نظر می رسد. در مجموع یعنی گفتار نا درست.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.