مطابقت تاماسپ حکیم اسطورهٔ کُردی شاماران با یوشت فریان اوستا

مطابقت تاماسپ حکیم اسطورهٔ کُردی شاماران با یوشت فریان اوستا

در اوستا و کتابهای پهلوی صحبت از مناظره و جدل یوشت فریان (پاکترین از خاندان دوست) با مخاصمش اخت یاتوک (جادوگر ناپاک) است که سرانجام یوشت فریان بر سؤالات وی فائق و او را نابود می سازد. متقابلاً در اسطورهٔ شاماران، تاماسپ حکیم (عالِم پرستار اسبان) بر مضیقه و سؤالات وزیر ناپاک غلبه کرده و موجب نابودی وی می‌ شود. گرچه حامی وی شاماران (آژدهاک) قربانی میگردد. در اوستا خاندان فریان تورانی (تورانیان دوست منش) ساکن جزیرهٔ سرچشمهٔ رود رنگها (دجله) یعنی همان نواحی کردنشین بین ترکیه و عراق معرفی شده اند. نام حکیم تاماسپ (پرستار اسبان) یاد آور نام گائوماته (دانای صفات ستوران، سپیتاک سپیتمان) است که طبق کتسیاس، آستیاگ (آژدهاک خبر موسی خورنی) برای نجات او و برادرش مگابرن ویشتاسپ که نوادگان دختریش بودند، خود را تسلیم کوروش نمود.

در اوستا و کتابهای پهلوی صحبت از مناظره و جدل یوشت فریان (پاکترین از خاندان دوست) با مخاصمش اخت یاتوک (جادوگر ناپاک) است که سرانجام یوشت فریان بر سؤالات وی فائق و او را نابود می سازد. متقابلاً در اسطورهٔ شاماران، تاماسپ حکیم (عالِم پرستار اسبان) بر مضیقه و سؤالات وزیر ناپاک غلبه کرده و موجب نابودی وی می‌ شود. گرچه حامی وی شاماران (آژدهاک) قربانی میگردد. در اوستا خاندان فریان تورانی (تورانیان دوست منش) ساکن جزیرهٔ سرچشمهٔ رود رنگها (دجله) یعنی همان نواحی کردنشین بین ترکیه و عراق معرفی شده اند. نام حکیم تاماسپ (پرستار اسبان) یاد آور نام گائوماته (دانای صفات ستوران، سپیتاک سپیتمان) است که طبق کتسیاس، آستیاگ (آژدهاک خبر موسی خورنی) برای نجات او و برادرش مگابرن ویشتاسپ که نوادگان دختریش بودند، خود را تسلیم کوروش نمود.

Image may contain: 1 person

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.