مطابقت کیلامباتی (کیلان) با کبودراهنگ

 

مطابقت کیلامباتی (کیلان) با کبودراهنگ

نام کیلامباتی (محل درختان زالزالک فراوان) در کتیبه های آشوری، در سمت کیشه سو (همدان)، با کیلان خبر موسی خورنی (محل درخت زالزالک) و آن هم با کبودرآهنگ کنونی (کوفی-درو-هنگ، محل تجمع درختان کوهی) مطابقت می نماید.

دو دژ کیلمان (محل درختان زازالک، گیدار/قیدار) و کولمان (محل گله) در ماد و مرز عیلام بوده اند، با کیلامباتی (کبودرآهنگ) ربط داده نشده اند. آنها به غیر از تپه گیان نهاوند هستند. تپه گیان همان سین گیان (محل گیاهان) در نقشه های بطلمیوسی و آن هم همان اوروهٔ اوستا و آریارمی (آریا اوروهٔ) کتیبه های آشوری (مرتع نجبا) است. دژ کولمان (محل گله) در سمت بین گردنۀ ساپاردا (سهرورد) و خارخار (دیواندره) و الیپی (کرمانشاه) می تواند همان گیلان غرب کرمانشاهان باشد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.