معنی نامهای کهن رودسر

معنی نامهای کهن رودسر

رود سر ترجمه دری نام کوتم (دژ و محل واقع در پهلوی نوک و سر [رود]، کوت-دم) است. هوسم نیز به معنی دارای نوک و انتهای مناسب است. کوت- و سم- به لغت فارسی و سنسکریت؛ سم- که در لغت سامان (مرز) هم مستتر است:

कोटि f. koTi end

कोट m. koTa stronghold, कूट m. kUTa dwelling

शामन n. zAm[[ana] end

نام کوهستان نزدیک آنجا، سماموس می تواند سیما (زیما)-موث باشد یعنی آشیانۀ سرما.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.