معنی غور-باغه (غَو-واکه، غوک)، تُس-باغه (لاک‌پشت) و چرچان-باغه (خرچنگ) در آذری

معنی غور-باغه (غَو-واکه، غوک)، تُس-باغه (لاک‌پشت) و چرچان-باغه (خرچنگ) در آذری

به نظر می رسد وَک (وَزَغ، موجود موذی) در این نامها مشترک است. لذا این واژه ها از زبانهای قدیم ایرانی به زبان آذری به ارث رسیده است:

غُر-واکه (غوک، وَک دارای صدای غرنده)، تُس-واکه (وَک دارای تاس[کاسه])، چرچان-واکه (کرژنگ-وَک، وَک آسیب رساننده):

वघा f. vaghA kind of noxious animal
वध m. vadha death
गुर adj. gura big, वाक adj. vAka sounding
(तुच्छ्य adj. tucchya empty (cup
कर्षण adj. karSaNa hurting

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.