معنی ایرانی نامهای مَرداس و مردوک و ماراگ دوش

معنی ایرانی نامهای مَرداس و مردوک و ماراگ دوش
نام مَرداس می تواند به صورت مَر-داسَ (کشندۀ موجود اهریمنی) متعلق به ائا/انکی کشندۀ دیو آپسو باشد. چون اژی دهاک (مار سمّی) یا موشهو سمبل پسر او مردوک است. و خود نام بابلی مردوک (جنگاور زیبا) در زبانهای هندوایرانی معنی کشندۀ دردناک (مار سمّی) را می داده است.
در شاهنامه نام مرداس به معنی ایرانی ظاهری آن، پُر کالا و پُر مایه گرفته شده است.
ماراگ دوش عرب (مار بد و سمّی) در خبر گزنفون نام نیای بنوحیه (اولاد مار) یعنی قبیله طایی (تازی) است. این خود همان دهاک تازی (ذهاک تازی) است، با اژی دهاک بابلی (مردوک) مشتبه و یکی گرفته شده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.