ریشۀ هند و ایرانی کلمات الجبرا و الکل و صفر (zero)

ریشۀ هند و ایرانی کلمات الجبرا و الکل و صفر (zero)
این واژه ها که در غرب بر گرفته از فرهنگ عربی به شمار می آیند در اساس هند و ایرانی به نظر می رسند:
نام علم جبر که نخستین بار محمد بن موسی خوارزمی مطرح کرده با نام علم جَفر (دانش پنهانی) و واژۀ اوستایی جَفرَ و گبهیره سنسکریت (ژرف و معمایی) پیوسته است:
गभीर adj. gabhira secret, deep, grave
کلمات الکل و صفر هم بر گرفته از این واژه های سنسکریت هستند:
कोहल m. kohala sort of spirituous liquor
خود کوهل در الکحل (الکل) ترکیب کو (کَیه، مادۀ اصلی) و هَلَ (شراب) در سنسکریت به نظر می رسد:
काय m. kAya (ko) principal, हाला f. hAlA spirituous liquor, हल m. hala wine
و واژۀ صفر (zero) بر گرفته از سوَئیره سنسکریت:
स्वैर adj. svaira optional
स्वैर adj. svaira self-willed
स्वैर n. svaira unreservedly
स्वैर n. svaira confidingly
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.