معانی سواد کوه، گلابی و کولاچی کوه البرز (دماوند)

معانی سواد کوه، گلابی و کولاچی کوه البرز (دماوند)
به نظر می رسد نامهای سَواد کوه، گلابی و کولاچی این کوه به ترتیب به معنی مازندرانی و اوستایی و سنسکریتی کوه دارندۀ قلۀ رسا (سا-واد-کوه)، کوه دارای بلندی رسا (گئیرو-اَئیبی) و کوه دارندۀ شکوهمندی (کوه-رَئوچه) بوده باشند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.