معنی نام شهر ساری

معنی نام شهر ساری

نام شهر ساری (سارامنۀ نقشه های بطلمیوسی) می تواند به معنی شهر اصلی و اساسی و مرکزی باشد:

सार m. sAra main point
सार m. sAra real meaning
सार m. n. sAra essence

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.