مطابقت آمیتیدا و آموخا با سنگهواک و ارنواچ اوستا

مطابقت آمیتیدا و آموخا با سنگهواک و ارنواچ اوستا
آمیتیس یا آمیتیدا (اَمیتی-دا) یعنی بی نهایت دانا نام زن سپیتمه و همان سنگهواک اوستا (دانای سخنان دینی) را دیاکونوف به درستی همان زن سپیتمه آورده است در برخی منابع نام خواهر او آموخا (نیرومند در گفتار، اَمَ-وخ[ت])، ملکه بابل و همسر بخت النصر را هم آمیتیس آورده اند. ولی او به جای ارنواچ اوستا (دارای سخنان باشکوه) است. تقدم نامهای آمیتیس و سنگهواک و داشتن دو پسر گواه بر مطابقت آنها با همدیگر و همچنین یکی بودن ایشان با دوغدو (دا-اوختو= دانای سخن) است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.