مطابقت شهر باستانی بُصنا با عبدالخان

مطابقت شهر باستانی بُصنا با عبدالخان
شهر بُصنا (بوچنه، محل اشراف) که مطابق کتب جغرافیایی عهد اسلامی به فاصلۀ یک منزل راه در جنوب شوش، در کنار کرخه قرار داشته است، مطابق با شهرک عبدالخان (ابدالخان، میهمانخانۀ اشراف) است که فرهنگستان نام آن را به الوان تغییر داده است:
طبق لغت نامۀ دهخدا، بصنا. [ب ُ ص َن ْ نا] (اِخ) ۞ شهری به فاصلۀ کمتر از یک منزل راه در جنوب شوش بر کنار رودخانۀ «دجیل بصنا» (ظاهراً یکی از شعب رود کرخه) بود ولی امروز در نقشه های جغرافی اثری از آن نیست. (از لسترنج). به قول یاقوت یک نوع قماش پشمی موسوم به بصنا منسوب بدین شهر بود. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۲). شهری است خرم [به خوزستان] و با خواسته، پرده های نیکو که به همۀ جهان برند از آنجا خیزد. (حدودالعالم). و رجوع به بصنی و مرآت البلدان ج ۱ ص ۲۳۰.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.