اتیمولوژی الیگودرز

اتیمولوژی الیگودرز
نظر به اینکه نام الیگودرز مربوط به بعد از عهد اسلام است و نام محلۀ اصلی و بزرگ ورزندان آنجا را می توان علی-گو وَرز گرفت؛ چون این احتمال هست که نام الیگودرز مربوط به خانقاه معروف علویان آنجا بوده باشد، در این صورت اصل آن علی-گو دار جا یا تصحیف علی-گو ورز بوده است یعنی جای دارای خانقاه یا علی گویان:
بر اساس مدارک به دست آمده از حفاری های قلعه مندیش و تپه های اطراف شهر قدمت شهر فعلی الیگودرز به بیش از هفتصد سال پیش می رسد مردم الیگودرز، مذهب شیعه قدیم (علوی) داشته‌اند و خانقاه آن، مرکز تعلیمات دینی قزلباشان و درویشان بوده است.
شاه اسماعیل صفوی در یکی از سفرهای خود از این خانقاه دیدن کرده است.
در سفرنامه های عهد اسلامی از جمله نزهه القلوب به نام الیگودرز اشاره نشده است. قدیمی ترین اش از عهد صفوی است. قدمت شهر را هفتصد، هشتصد سال می دانند.
کشواد لقب گودرز را به معنی دارندۀ بیان شیوا و فصیح گرفته اند. این را می توان گواه آن گرفت که خود نام گودرز مرکب از کلمات اوستایی گو (فریاد بلند) و دَرز/دَرژ (استوار) گرفته می‌شده است و این در تأیید خانقاه شیعی علوی بودن الیگودرز است.
بر این اساس نام ورزندان را میشود به صورت ورذان-دان به معنی محل توصیف اوصاف و کرامات گرفت:
वर्धयति {वृध्} verb caus. vardhayati {vRdh} upgrade.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.