معنی نام شهرک خمین

معنی نام شهرک خمین
نظر به اینکه نام قدیمی دیگر خمین به صورت کَمَره (دارای کمربند) آمده است، لذا نام خُمین بر گرفته از خوَنج اوستایی (خوَ-، گرداگرد را گرفتن) و به معنی دارای حصار گرداگرد بوده است. واژۀ خوَهل پهلوی (خمیده) و خُم و خَم فارسی از این ریشه به نظر می رسند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.