معنی نام شهر باستانی هُلبُک (هُلمک)

معنی نام شهر باستانی هُلبُک (هُلمک)

نام شهر باستانی هُلبُک ختلان به معنی محل ثروت درخشان (شیشۀ درخشان) است. این شهر به ساختن شیشه های درخشان معروف بوده است:


सुरति {सुर्} verb surati {sur, hur} shine
भोग m. bhoga wealth
मघ n. magha wealth

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.