اتیمولوژی کاخ و ایوان و کوشک

اتیمولوژی کاخ و ایوان و کوشک
کاخ و ایوان مترادف هم به معنی عمارت مطلوب و دلپذیر به نظر می رسند:
ककते {कक्} verb kakate {kak} wish
अवन n. avana wish
अवन n. avana desire
अवन n. avana pleasure
کوشک هم به صورت اوستایی کوَی- اوسَکَ به معنی خانه بالایی یا خانۀ آرزویی و مطلوب است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.