معنی گیو و گودرز

معنی گیو و گودرز
نام گیو با گَو فارسی (صاحب نیرومندی، پهلوان) مرتبط است:
गय m. gaya property
व adj. va strong
هیئت ویو، گیو را هم می توان گسترده نیرو (پهلوان) گرفت:
vi: overspread
व adj. va strong
نام گودرز (گوترز) به معنی صاحب ارج و سروری فراوان (شاه) به نظر می رسد. معنی کثرت گوترَ در اساطیر شاهنامه تفسیر به فرزندان کثیر گودرز شده است:
गोत्र n. gotra possession
गोत्र n. gotra multitude
ईश m. iza master
गोत्रेश m. gotreza king
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.