اتیمولوژی درخت

اتیمولوژی درخت
درو (دائورو اوستایی) به معنی دار (درخت) و خود درخت به معنی دار (درخت) بر افراشته است:
द्रु m. dru tree
अक्त adj. akta driven
مطابق لغت نامۀ دهخدا: آخته. [ت َ/ت ِ] (ن مف) اَخْته. آهخته. آهیخته. کشیده. برکشیده. آهنجیده. لنجیده. مسلول. مشهر. بیرون کرده. برآورده. بیرون کشیده. مستخرج. || درازکرده. ممدود. ممدوده. مبسوط. || برافراشته. مرفوع. بلندکرده. برفراشته. || بردوخته به (چشم). || کنده. برکنده (جامه). || کشیده (صف و رده). || پیوسته. متصل. || نواخته. بساز و بسامان کرده. و رجوع به آختن شود.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.