ترادف نام هَنی گلبت قوم میتانی-هوری با کردوک

ترادف نام هَنی گلبت قوم میتانی-هوری با کردوک
نام هَنی گلبت به لغت سنسکریت معنی جنگاور جسور می دهد:
हन m. hana killing
गल्भते {गल्भ्} verb galbhate {galbh} be bold or confident
به نظر می‌رسد نام کرداک (کردوک) از ریشه کَر (بریدن) که استرابون و کرنلیوس نپتوس به معنی مرد جنگی دلیر برای جنگاوران ایرانی و کُرد آورده اند، معادل و ترجمۀ نام هنی گلبت (کشندۀ جسور) بوده است.
در پیدایی نام کُرد از کردوک، دو هیئت کُردی-سنسکریتی کورتی (بزکوهی) و کُرد (جهنده، مار) که توتمهای میتانیان-هوریتیان و سکاهای کردستان بوده اند، دخیل بوده است. چون نام گروه کُرمانج را می توان خانوار دارندۀ توتم بزکوهی و نام گروه سوران (به کُردی یعنی چرخنده و لیزخورنده) را می توان منسوب به مار گرفت:
कुरङ्ग m. kur[anga] antelope
गूर्द m. gUrda jump
कूर्द m. kUrda jump
सुरा f. surA snake
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.