مطابقت آرازیاش با تیکان تَوَ (تکاب)

مطابقت آرازیاش با تیکان تَوَ (تکاب)
جایی در نواحی غربی ماد در سمت خارخار (دیواندره) نام آرازیاش یعنی جایگاه شایسته نام داشته است که با تیکان تَوَ (محل بسیار قابل توّجه) همخوانی دارد.
आराधयति {आराध्} verb ArAdhayati {ArAdh} merit
टीका f. TIkA remark
तवस् adj. tava[s] strong
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.