معنی نام صایین دژ (قهود)

معنی نام صایین دژ (قهود)
معنی نامهای جغرافیایی با توصیفات کهن جغرافیایی آنها ارتباط دارد. نام قهود (گه-اَئوتی= جایگاه سرد) نشان میدهد که نام صایین قلعه به ترکی آذری به معنی دژ سردسیری (سَیین قالا) بوده است که حمدالله مستوفی از سردسیری بودن آن سخن گفته است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.