نام جغول بغول

نام جغول بغول
نظر به تهیه شدن جغول بغول از جگر و روده (باغیرساق) می توان نام این غذا را بر گرفته از زبان ترکی آذری و از کلمات جگر و باغیرساق گرفت.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.