مطابقت نام رود رَنگهای اوستا با دجله (تیگریس)

مطابقت نام رود رَنگهای اوستا با دجله (تیگریس)
نام رود رَنگها در اوستا و سنسکریت مترادف تیگریس (دجله) به معنی رود تیز و سیلابی می باشد:
रङ्घस् n. rangha[s] velocity
रङ्घस् n. rangha[s] speed
रङ्घस् n. rangha[s] haste
نام مردم سرچشمه یا کنار رود رَنگها، تئوژیه (تئو-ژیه) آمده است که می توان آن را به معنی منسوبین به دارندۀ مار نیرومند (منسوبین به اَژی دهاک/مردوک دارندۀ سمبل مار موشهوشو) شمرد و مراد از آن را مردم بابل دانست:
तवस् n. tava[s] strength
शय m. zaya snake
توصیف زمستان دیو دادۀ آن مربوط به شمال بین النهرین، از جمله زاموآ (سرزمین زمستانی) است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.