توجیه علمی-فلسفی خلقت

توجیه علمی-فلسفی خلقت
یک توجیه ساده و منطقی برای پیدایی جهان ما وجود دارد و آن اینکه جهان از هیچ مطلق به وجود نیامده است: در آغاز ماده تاریک (فضای مطلق) و نیروی کششی نهفته در آن وجود داشته است. تأثیر این نیروی کششی وارده بر مرکز آن بی نهایت بوده و موجب بیگ بنگ شده است. چون اینشتین معتقد بود اگر نیروی بی نهایت داشته باشیم که بر ماده (لابد همچنین بر مادۀ تاریک) وارد گردد، آن ماده به ذره فوتون تبدیل می شود و از بر خورد فوتونها به هم ذرات بنیادی دیگر زاده میشوند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.