معانی القاب زرتوشترا، زریادر و زئیری وئیری (زریر)

معانی القاب زرتوشترا، زریادر و زئیری وئیری (زریر)
این لقب های سپیتاک سپیتمان جملگی به معنی دارندۀ بشارت زرین به نظر می رسند:
शार adj. zAra yellow, golden
तुष्ट ppp. tuSTa pleased
रायति {रै} verb rAyati {rai} roar
यत्त adj. yatta guided
विरौति {विरु} verb virauti {viru} roar aloud
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.