احتمال معرّب بودن واژۀ نوسان

احتمال معرّب بودن واژۀ نوسان
واژۀ نوسان که در قاموس قرآن موجود نیست، می تواند از نی-وَزَنَ اوستایی به معنی به سوی پایین به جنبش در آینده گرفته شده باشد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.