معنی هندوایرانی نام شیخ صنعان

معنی هندوایرانی نام شیخ صنعان
 
نام شیخ صنعان هندوایرانی به نظر می رسد و داستان وی با دختر ترسای دلفریب از معنی لفظی هندوایرانی آن (پیر عاشق زن دلفریب) برخاسته است:
षिक m. shika paramour of an unchaste woman
सन adj. sana[na] old[man]
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.