احتمال معرّب بودن واژۀ بُرهه

احتمال معرّب بودن واژۀ بُرهه
واژه بَرُ در اوستایی و ورُ در سنسکریت به معنی بُریده و محصور شده و ایهه(هَیه) در سنسکریت به معنی در این زمان است. بنابراین برُیهه میشود در این مقطع زمانی. معنی واژۀ بُرهه نیز همین است:
वृत{वृ} ppp. vRta[vR, bR] enclosed, cut
इह ind. iha(haya) at this time
نظر محتمل دیگر برگرفته شدن بُرهه از بَرخه (سهم، پاره، بریده) فارسی است که علی القاعده می توانست به صورت بَرهه هم تلفظ گردد. ولی شکل اوستایی بَرُهه (بریده) شامل ضمه هم است که در بُرهه جا به جا شده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.